Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

Privacy statement

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Dit is het privacy statement van Glasvezel Edam-Volendam B.V. (hierna "Glasvezel Edam-Volendam"). Glasvezel Edam-Volendam wordt gevormd door Glasdraad B.V. en de gemeente Edam-Volendam. Glasvezel Edam-Volendam bouwt een glasvezelnetwerk. Dit nieuwe netwerk kan grote hoeveelheden data versturen, is supersnel en uiterst betrouwbaar. Als uw woning is aangesloten op glasvezel, kunt u gebruikmaken van diensten zoals internet, televisie, telefonie en zakelijke diensten met zeer hoge kwaliteit. Glasvezel Edam-Volendam hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de rechten die u heeft. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Glasvezel Edam-Volendam is verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder genoemde verwerkingen.

2. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door Glasvezel Edam-Volendam, neem contact op met privacy@glasvezeledamvolendam.nl

3. Wiens persoonsgegevens verwerkt Glasvezel Edam-Volendam en hoe komen we aan deze gegevens?
We verwerken persoonsgegevens van personen waar we direct of indirect contact mee willen krijgen, contact mee hebben of contact mee hebben gehad. Voorbeelden zijn: onze klanten, toekomstige klanten, personen die verbonden zijn aan bedrijven waar we een relatie mee hebben, een relatie mee gehad hebben of een relatie mee willen krijgen, waaronder ook leveranciers, en iedereen die interesse toont in onze dienstverlening.

De meeste gegevens ontvangen we omdat u die aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of overeenkomst voor het glasvezelnetwerk, omdat u gegevens invult op de website van Glasvezel Edam-Volendam of omdat u met Glasvezel Edam-Volendam communiceert.

Ook plaatsen we cookies waarmee we informatie kunnen verzamelen over uw websitebezoek. Als u Glasvezel Edam-Volendam volgt op sociale media of communiceert met Glasvezel Edam-Volendam, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw openbare profielgegevens.

Ook kunnen we gegevens ontvangen van derden, zoals partijen waarmee we samenwerken en openbare bronnen. Zo vragen wij postcode en huisnummer op uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster. Van internet service providers ontvangen wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving klacht / storing voor het oplossen van storingen en/of klachten en met betrekking tot aan- en afsluitingen.

4. Welke persoonsgegevens verwerkt Glasvezel Edam-Volendam?

Doel & grondslag Voorbeelden
Identificerende gegevens en contactgegevens
 • Namen
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode / huisnummer / toevoeging
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Land
 • Betaalgegevens (indien noodzakelijk)
 • Bankrekeningnummer
 • Bankrekening tenaamstelling
 • Betalingsvariant
 • Gegevens over het gebruik van onze website
 • IP-adressen
 • Door middel van cookies verzamelde informatie
 • Gegevens die u actief verstrekt of invult in formulieren
 • Gegevens over het apparaat waarmee u onze website of online gebruikersomgeving gebruikt
 • Gegevens met betrekking tot storingen Klacht / storing omschrijving
  Gegevens met betrekking tot aan- en afsluitingen Aansluitingen, migraties en afsluitingen

  5. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke grondslag?

  Categorieën persoonsgegevens Voorbeelden
  Doel: Om een relatie en overeenkomst met u aan te kunnen gaan.
  Grondslag: noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Het verwerken van het door u ingevulde contact- of aanmeldformulieren.
 • Beoordelen of Glasvezel Edam-Volendam met u een overeenkomst voor een woningaansluiting op het glasvezelnetwerk binnen het gebied kan aangaan.
 • Versturen van informatie met betrekking tot de mogelijkheid voor een woningaansluiting op het glasvezelnetwerk.
 • Gebruik van de postcodechecker om te controleren of op het adres diensten aangeboden kunnen worden.
 • Doel: het uitvoeren van overeenkomsten met u of opdrachten van u.
  Grondslag: het uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Het uitvoeren van overeenkomsten voor een woningaansluiting op het glasvezelnetwerk binnen het gebied.
 • Het verwerken van betalingen voor de overeenkomst voor een woningaansluiting op het glasvezelnetwerk binnen het gebied.
 • Het verstrekken van uw gegevens aan derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor facturatiedoeleinden, en om de glasvezelaansluiting te realiseren en om storingen op te lossen.
 • Het communiceren met u in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Doel: het beheren van onze relatie met u en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
  Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Glasvezel Edam-Volendam.
  Het versturen van algemene informatie via e-mail over de voortgang van de bouw en andere nuttige informatie over het glasvezelnetwerk en/of andere gerelateerde diensten.
  Doel: het versturen van een nieuwsbrief.
  Grondslag: toestemming.
  Het versturen van een nieuwsbrief met betrekking tot het glasvezelnetwerk of direct hieraan gerelateerde onderwerpen.
  Doel: het laten functioneren en optimaliseren van de website.
  Grondslag: het uitvoeren van een overeenkomst met u en een gerechtvaardigd belang van Glasvezel Edam-Volendam.
 • Het gebruik van cookies voor het onthouden van instellingen en voorkeuren.
 • Het bijhouden van algemene bezoekersgegevens en het uitvoeren van statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
 • Het oplossen van storingen en verbeteren van de beschikbaarheid.
 • Doel: het beschermen van de (rechts)positie van Glasvezel Edam-Volendam.
  Grondslag: het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Glasvezel Edam-Volendam.
  Het (laten) (uit)voeren incasso- en juridische procedures.
  Doel: het voorkomen en bestrijden van fraude.
  Grondslag: het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Glasvezel Edam-Volendam.
  Bij het herroepen van de woningaansluiting en mogelijke betwiste facturatie
  Doel: het uitvoeren van overeenkomsten met leveranciers en andere partijen waarmee Glasvezel Edam-Volendam samenwerkt
  Grondslag: uitvoeren overeenkomst.
  Contact met leveranciers en andere partners.

  6. Worden gegevens aan andere partijen verstrekt?
  Glasvezel Edam-Volendam kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen treden op als verwerker voor Glasvezel Edam-Volendam en Glasvezel Edam-Volendam draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die als verwerker voor Glasvezel Edam-Volendam optreden hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Glasvezel Edam-Volendam.

  Uw gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen buiten Glasvezel Edam-Volendam als we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Daarnaast verstrekken we uw gegevens ook aan andere partijen die wij nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld aan internet service providers voor het oplossen van storingen.

  Voor zover er persoonsgegevens onderling worden uitgewisseld tussen Glasdraad B.V. en de gemeente Edam-Volendam gebeurt dit op grond van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Glasvezel Edam-Volendam om een efficiënte en verantwoordelijke bedrijfsvoering te kunnen voeren.

  7. Worden persoonsgegevens doorgegeven aan andere landen?
  Glasvezel Edam-Volendam kan gebruikmaken van diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

  Uw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

  8. Hoe lang bewaart Glasvezel Edam-Volendam uw persoonsgegevens?
  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan dat wij deze nodig hebben voor de doelen waarvoor ze worden verzameld of verwerkt.

  9. Wat gebeurt er in het geval van overdracht van de onderneming?
  In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Glasvezel Edam-Volendam worden overgedragen aan een derde partij of kan Glasvezel Edam-Volendam fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen uw persoonsgegevens aan deze derde worden overgedragen. Glasvezel Edam-Volendam zal u in een dergelijk geval vooraf informeren.

  10. Wat zijn uw rechten?
  U heeft een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens (zie hieronder). Als u hier meer informatie over wil of een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar privacy@glasvezeledamvolendam.nl

 • Recht om uw toestemming in te trekken, indien wij uw toestemming hebben gevraagd voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie indien persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op gegevenswissing indien persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer u bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is;
 • Recht op beperking van de verwerking indien u de juistheid van de persoonsgegevens die Glasvezel Edam-Volendam verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Glasvezel Edam-Volendam;
 • Recht op dataportabiliteit;
 • Recht van bezwaar tegen verwerking of direct marketing. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens niet meer gebruikt mogen worden. Tevens kunt u specifiek bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing;
 • Recht op bezwaar en menselijke tussenkomst bij automatische besluiten;
 • Recht om een klacht in te dienen. Dit kan bij Glasvezel Edam-Volendam via privacy@glasvezeledamvolendam.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • 11. Hoe beschermt Glasvezel Edam-Volendam uw persoonsgegevens?
  Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen personen die gelet op hun functie toegang nodig hebben kunnen bij uw gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

  12. Wijzigingen
  Wij kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn of in verband met wijzigingen in regelgeving of technologische ontwikkelingen. Bij substantiële wijzigingen aan dit privacy statement, stellen wij u daarvan op de hoogte. Zo nodig vragen wij uw toestemming voor een gewijzigde of nieuwe verwerking.


  Download hier het privacy statement